นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (“บริษัท”) มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อในการเก็บ และ แจ้งข้อมูลกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ COVID-19 ในสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ขอ แจ้งให้ท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัททราบว่า ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลอุณหภูมิ และข้อมูลสุขภาพของท่าน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในการเฝ้าระวังโรคดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นเก็บข้อมูลของผู้เข้า มาภายในพื้นที่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่โรคติดต่อ หรือหน่วยงานราชการอาจกำหนดเป็นคำแนะนำหรือคำสั่ง รวมถึงตาม กำหนดระยะเวลาที่บริษัทอาจพิจารณาถึงความจำเป็น เพื่อรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมายของบริษัทได้อย่าง สมบูรณ์ โดยบริษัทจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นตามกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทเก็บให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมโรคติดต่อกรณีที่ท่านเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าว ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วน บุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ 028387650 , 028387710