นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัททราบว่า (1) ทางบริษัทได้ติดตั้งระบบกล้อง CCTV ไว้ภายในพื้นที่ ทั้งนี้ ด้วยระบบการทำงานของ CCTV กล้องอาจจับภาพใบหน้าของ ท่านได้ไม่ว่าจะชัดเจนหรือไม่ และ/หรือ (2) บริษัทมีความจำเป็นต้องบันทึกรายละเอียดของผู้เข้าออกภายในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการแลกบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนของผู้เข้าออกกับบัตร Visitor

เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้เข้ามา ภายในพื้นที่ของบริษัท บริษัทจึงมีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัทฉบับนี้ขึ้น ทั้งนี้ บริษัทอาจปรับปรุงและปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ได้ตามแต่ละระยะเวลาให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของบริษัทและให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านช่อง ทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ที่บริษัทมีกับท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างที่ท่านเข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ (1) ภาพถ่ายใบหน้า ของท่านที่บันทึกผ่านระบบ CCTV (2) ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลรายละเอียดวัตถุประสงค์การเข้ามาภายในพื้นที่ ของบริษัท ซึ่งจะมีการกรอกเข้าในแบบฟอร์มที่บริษัทอาจใช้เพื่อการบันทึกคนเข้าออก หรืออาจเป็นกรณีที่ต้นสังกัดของท่าน ได้แจ้งรายชื่อและข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อแจ้งขออนุญาตเข้าพื้นที่ ซึ่งในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลจากต้นสังกัดของท่าน บริษัทจะถือว่าต้นสังกัดของท่านนั้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และ/หรือ (3) บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นของท่านซึ่งบริษัทจะเก็บรักษาไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับบัตรผู้เข้าพื้นที่

วัตถุประสงค์การประมวลผล

บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของ สถานที่และของท่านในฐานะผู้เข้ามาภายในสถานที่ รวมถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่น ๆ

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

สำหรับข้อมูลบัตรประจำตัวของท่าน บริษัทจะคืนบัตรให้แก่ท่านทันทีเมื่อท่านแลกคืนบัตรผู้เข้าพื้นที่ให้แก่บริษัท และในส่วน ของข้อมูลที่บันทึกในระบบ CCTV จะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นระยะเวลา 45 วันและแบบฟอร์มผู้เข้าพื้นที่จะได้รับการเก็บรักษาไว้ เพื่อการตรวจสอบเป็นระยะเวลา 3 เดือน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการปกป้องฟ้องร้อง สิทธิที่บริษัทอาจมีต่อท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามอายุ ความในกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ เป็นกรณีจำเป็นเพื่อจุดประสงค์การใช้สิทธิเรียกร้องจากการกระทบสิทธิของบุคคลอื่น การใช้สิทธิต่อสู้ฟ้องร้องของบริษัทใน ฐานะเจ้าของสถานที่ หรือเป็นกรณีการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะ ดำเนินการเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบสิทธิของท่านจนเกินสมควร บริษัทรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บไว้ด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องและบริษัทให้ความสำคัญรวมถึงเคารพสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการ ร้องเรียน โดยติดต่อมาที่: 028387650 , 028387710 หรือ อีเมล: [email protected]