นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านติดต่อมายัง บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับผ่านช่อง ทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ บริษัทขอแจ้งให้ท่านผู้ติดต่อทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อประโยชน์ดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการติดต่อกับท่าน

เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทผ่านช่องทางของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Corporate Website หรือ Corporate Social Media หรือ Call Centre ของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้แก่บริษัท ระหว่างการติดต่อสื่อสาร และเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ IP Address การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม อาจรวมถึงการใช้ Cookies ประเภทต่าง ๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังบริษัท (เช่น เพื่อการตอบคำถาม การส่งข้อมูลหรือการจัดการข้อร้องเรียน

    การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ )

2. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ จัดการและ

    แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

3. การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบกระบวนการกลไกการ

    วิเคราะห์และทดสอบต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้าง

    ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและท่าน

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่การให้บริการแก่ท่าน และระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบการให้บริการต่าง ๆ ที่บริษัทได้ ให้แก่ท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณี บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การสนับสนุนบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการส่ง ต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับความอ่อนไหวของข้อมูลที่ท่านอาจ ส่งต่อเปิดเผย โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย ปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ ตามความเหมาะสมและโดย สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของ ท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิ ในการร้องเรียน โดยติดต่อมาที่: 028387650 , 028387710 หรือ อีเมล: [email protected]