นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด มีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท (“เว็บไซต์”) ทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรับประกันการ ให้บริการของเว็บไซต์ให้สมบูรณ์แบบ รวมถึงเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน และด้วยเหตุที่การ ใช้คุกกี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูล ส่วนบุคคลการใช้คุกกี้นี้ขึ้น โดยบริษัทรับประกันการใช้คุกกี้ด้วยจุดประสงค์ที่จำกัดเท่าที่จำเป็น และรับประกันมาตรการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับเงื่อนไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการ โดยผู้ให้บริการภายนอก

เมื่อท่านในฐานะผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของทางบริษัท บริษัทจะถือว่า ท่านตกลงและรับทราบนโยบายข้อมูลส่วน บุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการ ประกาศนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุงผ่านทางเว็บไซต์นี้

ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการใช้คุกกี้ซึ่งมีลักษณะเป็น text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ เพื่อการจัดเก็บบันทึกการ ใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลนั้นจะถูกใช้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการ ทำงานของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภท เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่

    ผู้ใช้งาน เช่น การหยิบสินค้าลงตะกร้าเพื่อการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

2. Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา

    ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่ เลือกไว้

3. Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้คุกกี้

    ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก และ

4. Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของ

    ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

ในส่วนของคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies นั้น หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้ คุกกี้ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ที่บริษัทใช้ ซึ่งท่าน สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายกำหนดได้ด้วยการถอนความยินยอมได้จากทางหน้า เว็บไซต์ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ บริษัทได้ที่: [เบอร์โทรศัพท์] [อีเมล] และท่านสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้ บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน